Σας ενημερώνουμε ότι
1. Μέχρι την 8η Ιανουαρίου 2018 πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά
    οι φωτογραφίες των διακριθέντων αθλητών σε διεθνείς διοργανώσεις, με επεξήγηση της διάκρισης τους σε αυτές
    για την δημιουργία των αφισών των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων
     Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής οι αφίσες θα τυπωθούν με όσες φωτογραφίες έχουν σταλεί
2. Η προθεσμία υποβολής των συμμετοχών για τα Πανελλήνια πρωταθλήματα θα τηρηθούν ΑΥΣΤΗΡΑ, για μεν
    το Α μέρος μέχρι την 13η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ , και για το Β μέρος μέχρι την 20η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
    Μετά την πάροδο αυτών των ημερομηνιών ουδεμία συμμετοχή ή αλλαγή θα γίνει δεκτή , καθ΄όσον το ηλεκτρονικό σύστημα θα κλείσει
3. ΠΡΟΣΟΧΗ  να συμπληρωθούν οι συνημένοι πίνακες υποβολής συμμετοχών που έχουν σταλεί με τις προκηρύξεις των αγώνων , με όλα
    τα  στοιχεία και ιδιαίτερα με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ  τον κωδικό αθλητικής αναγνώρισης της ΓΓΑ  .
    στην στήλη ΚΙΛΑ να συμπληρωθούν τα κιλά του αθλητή/τριας και όχι η κατηγορία που θα αγωνιστούν.
Σημαντικές Προθεσμίες