ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  – ΒΑΘΜΟΙ DAN

 1. Το Σώμα των Εξεταστών, αποτελείται από τους προπονητές που κατέχουν την υψηλότερη βαθμίδα DAN της ομοσπονδίας , καθώς και όσους εισέρχονται νόμιμα σ’ αυτό, οι οποίοι διορίσθηκαν με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας. Στόχος είναι  να διαφυλαχθεί η αξία τόσο των απονεμομένων Dan όσο και του κύρους της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.
 2. Είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την διενέργεια εξετάσεων απονομής βαθμών (Dan) από το 2ο Dan και άνω και σε ειδικές περιπτώσεις θα διενεργεί εξετάσεις και για το 1ο
 3. Oι εξετάσεις πραγματοποιούνται με σχετική προκήρυξη από την ομοσπονδία, για όλες τις βαθμίδες της μαύρης ζώνης( junior. 1o dan, 2ο dan , κ.λ.π.)
 4. Τα μέλη του εν λόγω Σώματος δύνανται να είναι μέλη της Τεχνικής Επιτροπής ή άλλων επιτροπών αλλά απαγορεύεται να είναι εν ενεργεία αθλητές.
 5. Η Επιτροπή Εξετάσεων  αποτελείται από πέντε (5) μέλη, η δε σύνθεσή της ορίζεται από το Δ.Σ.
 6. Η θητεία της Επιτροπής είναι ίση με αυτή του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.
 7. Η Επιτροπή αποφασίζει γενικά για τα θέματα που αφορούν το Σώμα και ειδικότερα καθορίζει τα των εξετάσεων, για την εισδοχή στο Σώμα νέων μελών, προβαίνει στην αξιολόγηση των υπαρχόντων εξεταστών, προτείνει στο Δ.Σ. τους κατάλληλους για κάθε περίπτωση εξεταστές, και ελέγχει την διεξαγωγή των εξετάσεων ορίζοντας κάθε φορά ένα (1) από τα μέλη του ως αντιπρόσωπό του, για την περίπτωση που για διάφορους λόγους αδυνατεί να παρίσταται σύσσωμη, το οποίο μέλος θα παρευρίσκεται κατά την διενέργεια των εξετάσεων συντάσσοντας μετά το πέρας αυτών έκθεση , καταθέτοντας την στο Δ.Σ.
 8. Από την Επιτροπή Εξετάσεων θα ορίζονται οι Εξεταστικές Επιτροπές, ενώπιον των οποίων θα διενεργούνται οι εκάστοτε εξετάσεις για την απονομή βαθμών DAN. Η κάθε Εξεταστική Επιτροπή θα αποτελείται από τρία (3) ή πέντε (5) μέλη, κάθε ένα από τα οποία θα πρέπει να κατέχουν τον ίδιο τουλάχιστον βαθμό Dan  με τον εξεταζόμενο.
 9. Η συχνότητα διενέργειας των εξετάσεων θα είναι μία (1) φορά τον χρόνο. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. κρίνει, θα μπορεί να αυξάνει την συχνότητα. Σε περίπτωση που δεν συγκροτούνται εξεταστικές επιτροπές λόγω ελλείψεως εξεταστών με τα κατάλληλα – ανάλογα DAN, θα προσκαλούνται αλλοδαποί εξεταστές, κάτοχοι των κατάλληλων DAN, κατά την κρίση του Δ.Σ., προς δημιουργία εξεταστικής επιτροπής κατάλληλης να απονείμει το ζητούμενο DAN κατά τους όρους της προηγούμενης παραγράφου. Σημειώνεται, ότι στα πλαίσια των παραπάνω, το Δ.Σ. θα έχει την δυνατότητα να διορίζει εκτός των αλλοδαπών εξεταστών και ημεδαπούς, εφόσον κατά την κρίση του καλύπτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
 10. Αρμόδιο όργανο για την απονομή είναι μόνον το Δ.Σ. κατόπιν εισηγήσεως της κάθε εξεταστικής επιτροπής.
 11. Οι βαθμοί DAN απονέμονται κατόπιν επιτυχών εξετάσεων το είδος και το περιεχόμενο των οποίων αποφασίζονται από το Δ.Σ. κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής των Εξεταστών ως εξής:

 

Βαθμός Ελάχιστος χρόνος Ελάχιστη Ηλικία Άλλες Προϋποθέσεις
1ο DAN 6 μήνες από KYU 16 ετών
2ο DAN 2 έτη από 1ο DAN 18 ετών
3ο DAN 3 έτη από 2ο DAN 21 ετών
4ο DAN 4 έτη από 3ο DAN 30 ετών Προσφορά στην Ε.Φ.Ε.Ο.ΖΖ
5ο DAN 5 έτη από 4ο DAN 35 ετών Προσφορά στην Ε.Φ.Ε.Ο.ΖΖ
6ο DAN 6 έτη από 5ο DAN 41 ετών Προσφορά στην Ε.Φ.Ε.Ο.ΖΖ
7ο DAN 7 έτη από 6ο DAN 48 ετών Προσφορά στην Ε.Φ.Ε.Ο.ΖΖ
8ο DAN 8 έτη από 7ο DAN 58 ετών Προσφορά στην Ε.Φ.Ε.Ο.ΖΖ
9ο DAN 9 έτη από 8ο DAN 60 ετών Προσφορά στην Ε.Φ.Ε.Ο.ΖΖ
10ο DAN 10 έτη από 9ο DAN 60 ετών Προσφορά στην Ε.Φ.Ε.Ο.ΖΖ

 

 1. Διευκρινίζεται ότι:
  • α) Η χρηματική προσφορά δεν περιλαμβάνεται στην έννοια της προσφοράς προς την ΕΦΕΟΖΖ
  • Ειδικώς για  παίδες  και  κορασίδες  ισχύει  το  λεγόμενο  “junior  DAN”  το  οποίο δύναται να απονεμηθεί ασχέτως με την ηλικία του παιδός ή της κορασίδος .  Όσον αφορά τους επόμενους βαθμούς DAN, θα ακολουθείται ο ανωτέρω πίνακας κατά γράμμα (ήτοι, για το 1ο DAN, η ελάχιστη ηλικία είναι η των 16 ετών, κ.λ.π.).
 2. Εξεταζόμενος ο οποίος απέτυχε σε εξετάσεις, δεν δύναται να μετέχει εκ νέου παρά μόνον μετά πάροδο έξι (6) μηνών.
 3. Το πρακτικό των εξετάσεων πρέπει να παραδίδεται υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής (και θα επισυνάπτονται σ’ αυτό τα φύλλα των εξεταστών υπογεγραμμένα) στο Δ.Σ. εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία των εξετάσεων. Το Δ.Σ. εν συνεχεία μεριμνά για την απονομή των βαθμών DAN στους επιτυχόντας.
 4. Για να  έχει  ένας  αθλητής  την  δυνατότητα  να  συμμετάσχει  σε  εξετάσεις  για 1ο Dan, πρέπει οι εξετάσεις στις οποίες απέκτησε τα KIU να έχουν γίνει από κάτοχο επίσημου DAN της ομοσπονδίας.
 5. Η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ αναγνωρίζει τους βαθμούς/DAN ξένων υπηκόων που απονέμουν όλες οι Εθνικές Ομοσπονδίες μέλη της διεθνούς Ομοσπονδίας στην οποία ανήκει και η ίδια. Η Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ  σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να απονείμει βαθμό DAN σε μέλος άλλης εθνικής Ομοσπονδίας που είναι μέλος της διεθνούς Ομοσπονδίας που ανήκει.
 6. Το Δ.Σ. της ΕΦΕΟΖΖ μπορεί να απονείμει τιμητικούς βαθμούς DAN. Οι κάτοχοι τιμητικών βαθμών DAN δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση του επόμενου βαθμού Ο τιμητικός βαθμός DAN δεν αποτελεί προοίμιο αποκτήσεως τεχνικής θέσεως.
 7. Η Γραμματεία της Ε.Φ.Ε.Ο.ΖΖ τηρεί μητρώο όλων των απονεμηθέντων βαθμών DAN ανά σύλλογο.

 

 1. Εξετάσεις και απονομές εγχρώμων ζωνών μέχρι και την καφέ διεξάγονται από τους προπονητές των συλλόγων που είναι αναγνωρισμένοι από την ομοσπονδία.
 2. Για τους υπόλοιπους κλάδους άθλησης-αθλήματα των πολεμικών η μαχητικών τεχνών που είναι εντεταγμένα ή είναι στην διαδικασία ένταξης στην ομοσπονδία ισχύουν υποχρεωτικά τα ανωτέρω αλλά η εξεταστέα ύλη και οι εξεταστές θα εγκρίνονται από το ΔΣ της ΕΦΕΟΖΖ , μετά από εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής του αντίστοιχου κλάδου άθλησης-άθλημα. Σε περίπτωση που η τεχνική καταλληλότητα του εξεταστού, καθορίζεται από άλλον τρόπο εκτός βαθμίδων DAN, τότε η επιλογή των εξεταστών, θα γίνεται με βάση το σύστημα που ακολουθείται διεθνώς από τον κλάδο άθλησης-άθλημα και καθορίζεται από την διεθνή ομοσπονδία στην οποία υπάγεται και θα είναι προϊόν απόφασης του ΔΣ της ΕΦΕΟΖΖ. κατόπιν εισήγησης της αρμόδια επιτροπής του αντίστοιχου κλάδου άθλησης- άθλημα.

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ DAN

JUNIOR, 1ο και 2ο  DAN ( οι εξετάσεις ως έχουν ως σήμερα)

Αίτηση του προπονητή για τους αθλητές του που έχουν τα απαραίτητα προσόντα στην ομοσπονδία καλείται επιτροπή από την τοπική περιφέρεια και διεξάγονται οι εξετάσεις. Συνήθης τόπος διεξαγωγής ο σύλλογος ή το στάδιο πριν από τα πρωταθλήματα ή η έδρα του συλλόγου που ορίζει η ομοσπονδία.

 

ΑΠΟ 3Ο DAN ΚΑΙ ΑΝΩ

Κάθε έτος θα προκηρύσσεται σεμινάριο από την ομοσπονδία διάρκειας ενός Σαββατοκύριακου. Σε αυτό πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι προπονητές καθώς και αθλητές που έχουν ήδη 1ο  ή 2ο  DAN.

Αίτηση του ενδιαφερομένου που πληροί τα προσόντα στην ομοσπονδία για 3ο  DAN και άνω.

Χρόνος παραμονής στο προηγούμενο που θα συνοδεύεται και από βιογραφικό του ενδιαφερόμενου σχετικά με την πορεία του στο άθλημα.

Αν είναι προπονητής σε σύλλογο, συμμετοχές και διακρίσεις, τοπικά, πανελλήνια, διεθνή.

Ανάλογα τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα ορίζεται ο τρόπος εξέτασης από την επιτροπή και θα διεξάγονται μέσα στο σεμινάριο.

Εξεταστικές Επιτροπές – Βαθμοί DAN